Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Dokumenty

Smernica BOZP   na stiahnutie .pdf

stanovuje základne podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, podmienky na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov, podmieňujúcich vznik školských úrazov, poškodení zdravia a všeobecné zásady prevencie.

Organizačný poriadok školy   na stiahnutie .pdf

je základnou organizačnou normou základnej školy. Upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, rozsah právomocí, vnútorné a vonkajšie vzťahy základnej školy.

Pracovný poriadok školy - na stiahnutie .pdf

 

Zákon 245/2008 - z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)    na stiahnutie .pdf

Vyhláška 320/2008 - z 23.júla 2008 o základnej škole   na stiahnutie .pdf

 

Oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti
Zamestnanci školy majú možnosť oznamovať protispoločenskú činnosť, ak sa s ňou stretnú.
Viac informácií na stránkach mesta Sabinov (hlavný kontrolór).
Oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Vnútorný predpis pre vybavovanie podnetov