Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 

Motto: „Život je učením a učenie je životom“.


Deti a mladí ľudia zaujímajú v štruktúre spoločnosti špecifické postavenie. Ako spoločenská skupina sú už teraz  reálnou súčasťou spoločnosti, ale o niekoľko rokov budú oni rozhodovať o budúcnosti našej krajiny. Zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v spoločnosti, na jednej strane uľahčujú prístup každého človeka k informáciám a vedomostiam, zároveň však zvýšili požiadavky na prispôsobenie zručnosti a pracovných návykov. Spoločnosť sa mení na UČIACU  SPOLOČNOSŤ. Absolvent školy si musí odniesť trvalejšie hodnoty ako sú vedomosti. Týmito trvalejšími hodnotami sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti efektívne sa učiť, poznávať, tvoriť, komunikovať a zručnosti. Tieto hodnoty vzdelania dávajú žiakovi kľúčové kompetencie, na rozvoj ktorých sa pri výchove a vzdelávaní budeme zameriavať.

 

ISCED 1  Školský vzdelávací program na stiahnutie .pdf
  Inovovaný šk. vzdel. program 2015/16 na stiahnutie .pdf
  Inovovaný šk. vzdel. program ISCED 1 na stiahnutie.pdf
ISCED  2 Školský vzdelávací program   na stiahnutie .pdf
  Inovovaný šk. vzdel. program 2015/16 na stiahnutie .pdf
  Inovovaný šk. vzdel. program ISCED 2 na stiahnutie.pdf
ISCED  1 školský učebný plán  na stiahnutie .pdf
  inovovaný školský učebný plán  na stiahnutie .pdf
  inovovaný školský uč. plán ISCED1 na stiahnutie.xls
ISCED  2 školský učebný plán na stiahnutie .pdf
  inovovaný školský učebný plán na stiahnutie .pdf
  inovovaný školský uč. plán ISCED2 na stiahnutie.xls