Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs@zskomsab.edu.sk alebo +421514521485

 
Pozícia:

vychovávateľ   Mám záujem

Úväzok:plný úväzok: pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2019
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- IKT zručnosti,
- schopnosť viesť záujmový útvar rozvíjajúci talent a nadanie žiakov,
- prax vítaná,
- flexibilita, komunikatívnosť,
- zavádzanie inovatívnych metód do výchovného procesu.

KONTAKT: 051/4521485, zs@zskomsab.edu.sk

POŽADOVANÉ DOKLADY:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- kópie dokladov o vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
osvedčenie o prvej, druhej atestácii),
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ: výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

FUNKČNÝ PLAT: od 617.- € až do 680.- €

Žiadosti zasielať do 30.8.2018 poštou alebo e-mailom na adresu školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Peter Haas
riaditeľ školy