Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

O škole

Súčasnosť školy

Základné údaje o škole

Škola má kapacitu asi 700 žiakov. V posledných piatich školských rokoch bolo v škole priemerne 570 žiakov.

V škole vyučuje 100% kvalifikovaný pedagogický zbor a odbornosť vyučovania je tiež 100% - ná.

V školskom roku 2008/09 bol v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. vypracovaný školský vzdelávací program, v ktorom bolo vytýčené koncepčné zameranie školy na základe požiadaviek rodičovskej verejnosti, žiakov a zriaďovateľa. Každý školský rok sa školský vzdelávací program reviduje o nové učebné plány pre ďalšie ročníky podľa platnej legislatívy. Podľa potrieb školy a pri zmenách ŠVP sa školský vzdelávací program  v príslušnom školskom roku reviduje.

V škole je 20,95 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, z ktorých je 15,62 % v hmotnej núdzi. Začlenených je 19 žiakov. Sú to žiaci, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a vzdelávajú sa podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov. Škola vzdeláva aj dvoch žiakov so zdravotným postihnutím. 

 

Počet žiakov spolu:

544

 

Počet tried spolu:

24

Z toho:

   

Z toho:

 

na 1. stupni

201

 

na 1. stupni

11

na 2. stupni

343

 

na 2. stupni

13

v ŠKD

75

 

ŠKD

3

 

   

 

 

 

 

VEDENIE ŠKOLY:

Mgr. Peter Haas

Mgr. Tatiana Župová

riaditeľ školy

zástupkyňa riad. školy

 

Mgr. Tibor Maček

zástupca riad. školy

     

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY :

 

Počet zamestnancov spolu:

58

Počet pedagogických zamestnancov:

39

z toho:

 

na 1. stupni

13

na 2. stupni

21

v ŠKD

3

vyučujúci NV

2

tréner

0

asistent učiteľa

3

Počet nepedagogických zamestnancov:

16

z toho:

 

ekonómka

1

tajomníčka

1

referentka PaM

1

školník – údržbár

1

upratovačky

5

vedúca ŠJ

1

kuchárka

3

pomocná sila v ŠJ

2

upratovačka v ŠJ

1

 

Škola má širokú spádovú oblasť. Do ZŠ Komenského 13 dochádzajú žiaci z obcí Jakubovany, Uzovce, Bodovce, Ratvaj, Hubošovce, Šarišské Sokolovce, Ražňany a z mestskej časti Orkucany. Okrem obcí podľa rajonizácie dochádzajú v menšom počte do školy aj žiaci z obcí Pečovská Nová Ves, Drienica, Červenica, Gregorovce, Hermanovce, Chmiňany, Jaskubová Voľa,  Uzovské Pekľany, Ostrovany, Jarovnice, Šarišské Michaľany, Uzovský Šalgov, Renčišov, Lipany a Prešov.

Spolu dochádza do školy z iných obcí až 48,10% žíakov.

 
Delegovanie právomoci

Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:

 • rozšírené vedenie pre pedagogickú činnosť: riaditeľ školy, zástupca a zástupkyňa riaditeľa školy, výchovný poradca, koordinátori primárnej prevencie sociálno-patologických javov a environmentálnej výchovy, koordinátor informatickej výchovy, vedúci metodických združení a predmetových komisií,
 • rozšírené vedenie pre ekonomickú činnosť: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, ekonómky a referentka  PaM, vedúca školskej jedálne,
 • tím zodpovedný za prezentáciu školy, ktorý má 9 členov,
 • pedagogická rada, ktorá má 39 členov, 
 • rada školy, ktorá má 11 členov.

 

Priestorové a materiálne podmienky školy

Vyučovanie prebieha v 2 budovách.

V hlavnej budove je 21 učební, v ktorých sa vyučuje 14 tried 2. stupňa a 4 triedy 1. stupňa. V tejto budove sú odborné učebne pre vyučovanie fyziky a chémie, učebňa biológie a geografie, hudobnej výchovy, technickej výchovy, výtvarnej výchovy a dve  učebne pre vyučovanie cudzích jazykov. Nachádzajú sa tu 3 multimediálne triedy a trieda so žiackou knižnicou pre vyučovanie literatúry. V hlavnej budove sa nachádzajú kancelárie vedenia a technického personálu, 2 telocvične, posilňovňa, kabinety a sociálne zariadenia.

V druhej budove je 6 učební, v ktorých sa vyučujú žiaci 1. a 2.  ročníka. Nachádza sa tam zborovňa, kabinet, šatne a sociálne zariadenie. Dve učebne slúžia popoludní pre činnosť ŠKD.

Budovy školy sú zrekonštruované, interiér školy je esteticky a účelne zariadený. Postupne sa v škole obnovuje inventár učební. Kabinety sú postupne dopĺňané novými učebnými pomôckami.

Od 1. januára 2009 bola daná škole do správy školská jedáleň, ktorá je v samostatnej budove.

 

Škola ako právny subjekt hospodári s verejnými finančnými prostriedkami, prideľovanými na základe normatívov MŠ SR. Rozpočet školy zabezpečuje na primeranej úrovni prevádzku školy, mzdové prostriedky a odvody vyplývajúce z legislatívy. Rozpočet školy je zvyšovaný o finančné prostriedky, ktoré sú prideľované zriaďovateľom na originálne kompetencie. Tvoria rozpočet na ŠKD, ŠJ.Rozpočet školy je zvyšovaný aj o príspevky žiakov na ŠKD, na ŠSZČ, o finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov, o úhradu na stravovanie žiakov a dospelých v školskej jedálni, o finančné prostriedky na režijné náklady školskej jedálne, finančné prostriedky z projektov, prostriedky na dopravné žiakov, na školské potreby a dotáciu na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi.

 

Tradície školy

Základná škola, Komenského 13, má bohaté tradície v oblasti športovej prípravy žiakov. Už od jej vzniku mala škola dobré športové výsledky na súťažiach najmä vo volejbale, basketbale a v ľahkej atletike. V posledných rokoch žiaci našej školy pravidelne dosahujú výborné umiestnenia na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach, najmä v ľahkej atletike, karate, basketbale, stolnom tenise, bedmintone a v športovej gymnastike.

V posledných rokoch sa do pozornosti dostávajú aj výsledky v ďalších oblastiach vzdelávania. Začala sa tradícia výborných umiestnení žiakov na súťažiach v oblasti informatiky, matematiky, vlastnej tvorby v literatúre a vo výtvarnej výchove. Škola má dlhodobo dobré meno aj v environmentálnej výchove  a šírení informatizácie výchovno -vzdelávacieho procesu.

 

Najdôležitejšie zmeny  v škole za uplynulé obdobie

Výchovno-vzdelávací proces

 • pilotný prechod na právnu subjektivitu od 1. januára 1998,
 • zriadenie školského športového strediska v školskom roku 1998/ 99,
 • odovzdanie prístavby základnej školy do užívania v roku 2002,
 • schválenie neklasifikovania výchovných predmetov,
 • postupné zapájanie školy do významných projektov: Infovek, Strom života, Škola podporujúca zdravie, Správaj sa normálne, Cesta emocionálnej zrelosti, eTwinning, Otvorená škola Infovek, Otvorená škola – oblasť športu, Town twinning, Comenius a ďalšie,
 • zavedenie nepovinného predmetu informatika v školskom roku  2002/03,
 • vytvorenie tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 1. ročníka v školskom roku 2006/07,
 • vypracovanie školského vzdelávacie programu od 1.9. 2008/09,
 • zmena zriaďovacej listiny školy od 1.januára 2009, škole bola daná školská jedáleň,
 • zriadenie školského strediska záujmovej činnosti od 1. 9. 2009
 • vytvorenie športovej triedy v 5. ročníku od 1. 9. 2009,
 • revidovanie školského vzdelávacie programu,
 • pozastavenie činnosti centra voľného času  k 31.08.2013.  

 

Materiálne a technické vybavenie školy

 • vypracovanie projektu Infovek a prvé zriadenie triedy výpočtovej techniky s internetom v roku 2001,
 • zriadenie dvoch multimediálnych tried  a ich vybavenie počítačmi, notebookmi, kopírovacími prístrojmi, tlačiarňami, fototlačiarňou, interaktívnymi tabuľami,
 • zriadenie odborných učební s e-beam tabuľami, IKT technikou , internetom,  
 • oprava sociálnych zariadení v škole,
 • oprava šatní a sociálnych zariadení  pri telocvičniach,
 • oprava oboch telocviční, nová palubovka a  podlaha v gymnastickej telocvični,
 • zriadenie posilňovne,
 • vybudovanie školskej knižnice s najnovším softvérom a internetom,
 • postupný nákup nových učebných pomôcok do kabinetov,
 • zabezpečenie výpočtovej, kancelárskej  techniky a internetu pre riadiacu zložku ekonomickú zložku a pre pedagogických zamestnancov,
 • postupná obnova školského nábytku v triedach, v kanceláriách školy a v zborovniach školy,
 • zabezpečenie elektronického zabezpečovacieho systému s priamym napojením na políciu,
 • zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov školy, vytvorenie oddychových zón, zriadenie kuchynky, vybavenie kancelárskymi potrebami a pod.,
 • zavedenie nového školského rozhlasu v oboch budovách školy,
 • zavedenie telefónnej ústredne,
 • výmena okien na celej budove školy,
 • výmena všetkých vchodových dverí v škole, výmena dverí v telocvičniach,
 • oprava areálu pred budovou školy,
 • vybudovanie dopravného ihriska v spolupráci so zriaďovateľom a jeho správa,
 • získanie finančných prostriedkov z projektov Infovek, Otvorená škola ( ako jedna zo štyroch škôl na Slovensku štyri roky po sebe, za čo škola dostala ocenenie) a z ďalších projektov,
 • učebňa kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • realizácia projektu EÚ:  Zateplenie škôl, rekonštrukcia hlavnej budovy a budovy školskej jedálne.

 

 Prezentácia školy na verejnosti

 • vytvorenie webovej stránky školy,
 • vytvorenie vlastného návrhu a realizácia loga školy,
 • vytvorenie vlastnej školskej slávnostnej fanfáry,
 • vlastné pravidelné rozhlasové vysielanie,
 • publikovanie v miestnej tlači a v médiách regiónu,
 • publikovanie v Učiteľských novinách,
 • participácia školy na výskumoch ŠPÚ,
 • spolupráca školy s UPJŠ Košice, UMB Banská Bystrica  a PU Prešov,
 • spolupráca školy s organizáciou Strom života,
 • spolupráca školy so SZOPK Prešov,
 • externá práca pedagogického zamestnanca školy na MPC Prešov,
 • externá práca výchovného poradcu školy v CPPPP Sabinov,
 • transformácia rodičovského združenia pri škole na občianske združenie Pripravení na budúcnosť,
 • medzinárodná prezentácia školy v projekte Town twinning, výmenné pobyty v Turecku,
 • výborné výsledky žiakov školy v okresných, krajských a celoslovenských kolách súťaží,
 • aukcie žiackych prác, školské akadémie, výstavy žiackych prác, prezentovanie sa v projektoch, realizácia dní otvorených dverí v škole.

 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • 100% kvalifikovaný pedagogický zbor,
 • stabilita kádrového obsadenia školy,
 • tvorivosť a flexibilita pedagogických  zamestnancov,
 • kvalifikovanosť, prirodzená autorita  a tvorivosť manažmentu školy,
 • inovačná schopnosť pedagogických zamestnancov školy,
 • projektová orientácia školy na zdroje EÚ, 
 • úspešnosť školy v tvorbe projektov a v získavaní finančných zdrojov z projektov,
 • výborné meno školy v rámci Slovenska v oblasti šírenia informatizácie školstva,
 • výborné meno školy v rámci Slovenska v oblasti environmentálnej výchovy,
 • výborné meno školy v rámci regiónu a v niektorých oblastiach aj v rámci Slovenska v športe,
 • široká ponuka vzdelávacích možností žiakov tvorbou moderných školských vzdelávacích programov,
 • športové triedy,
 • vzdelávacia ponuka pre žiakov začlenených podľa individuálnych vzdelávacích plánov,
 • výborné výchovné poradenstvo,
 • široká ponuka záujmovej činnosti pre žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti,
 • výborné priestorové podmienky, moderne zariadené špeciálne učebne,
 • 2 telocvične, posilňovňa, športový areál pri škole,
 • školská knižnica,
 • dopravné ihrisko pri škole,
 • kvalitná estetická úroveň interiéru školy,
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom,
 • rekonštrukcia budovy školy a budovy školskej jedálne,
 • webová stránka školy,
 • internetová žiacka knižka,
 • dobrá spolupráca s radou školy, spolupráca s rodičovským združením, ktoré sa pretransformovalo na občianske združenie.

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI

 • vytváranie zaujímavých podmienok vzdelávania žiakov tvorbou originálnych školských vzdelávacích programov,
 • využitie zmien v postojoch a záujmoch žiakov v súvislosti so zmenami ekonomických a kultúrnych podnetov  v spoločnosti,  na zmenu metód a foriem vyučovania,
 • pružná reakcia na potreby trhu práce v ponuke vzdelávacích programov a mimoškolských aktivít žiakov,
 • vytváranie ďalších podmienok pre zavádzanie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • vytváranie podmienok pre rozvoj športu a telesnej kultúry, vzdelávanie športovo nadaných žiakov, vytváranie podmienok pre vznik športových  tried,
 • vytváranie podmienok pre vzdelávanie mimoriadne talentovaných žiakov,
 • vytváranie podmienok pre rozvoj vzdelanostnej úrovne žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia a z rodín, ktorým hrozí sociálne vylúčenie,
 • podpora aktivít  v prebiehajúcich projektoch a vytváranie možnosti medzinárodných kontaktov,
 • získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov z projektov,
 • orientácia na rozvojové projekty EU z operačného programu Vzdelávanie,
 • vytváranie podmienok pre vzdelávanie dospelých občanov v oblasti informatizácie a cudzích jazykov,
 • prenájom priestorov školy na vzdelávacie kurzy a iné aktivity, čím  škola  získava finančné zdroje na rozvoj výchovno - vzdelávacieho procesu a materiálne vybavenie.