Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • Súťaž EXPERT

  Dňa 29. novembra 2018 sa na našej škole uskutoční súťaž EXPERT geniality show 2018/19 pre vybraných žiakov 7. – 9. ročníka našej školy. V deň súťaže si žiaci vyberú a vypracujú test z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi šiestich ponúknutých tém. Na výber budú tieto témy: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy.

  Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na stránke v časti Vyskúšaj sa, poprípade si stiahnuť aplikáciu Súťaž EXPERT.

 • Informatická súťaž iBobor

  V týždni od 12.-16.11.2018 sa žiaci 2. – 8. ročníka našej školy zapoja do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk. Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na úlohách, ktoré sa nachádzajú v archíve úloh súťaže.

  Súťažné dni pre jednotlivé kategórie budú: pondelok 12. novembra - Kadeti (8. ročník), utorok 13. novembra - Drobci (2. a 3. ročník ZŠ), streda 14. novembra - Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ), piatok 16. novembra - Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

  V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov.

  Plagát súťaže nájdete tu.

 • Festival outdoorových filmov

  Dňa 11.10.2018 (štvrtok) sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zúčastnia na XVI. Medzinárodnom festivale outdoorových filmov, ktorý do Sabinova zavíta po druhýkrát. Festival je zameraný na športy i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémne, adrenalínové, ale aj cestopisné. Festival ponúkne množstvo zaujímavých filmov, ale taktiež besedu s cyklocestovateľom Martinom Stillerom. Po skončení podujatia vyučovanie prebieha pre všetkých žiakov podľa rozvrhu.

 • Aj naša škola sa zapojí do verejnej zbierky - Biela pastelka 2018

  Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť našu ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma... Patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

  Ako reálne pomôže naša škola?

   

  KEDY?                vo štvrtok  20. 9. 2018,  v čase od 7. 30 hod. - 12.00 hod.

  KDE?                   vo vestibule našej školy, v triedach, v zborovni školy

  AKO?                  Dobrovoľníci z našej školy Vám ponúknu biele pastelky ako

                               symbolické poďakovanie za Váš dobrovoľný príspevok

                                              do našej stacionárnej pokladničky.

  PREČO?             Pomáhame ľuďom, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou

                                                                situáciou vyrovnať.

   

  .

  Pomôžme financovať rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho písma.

   

  Každá biela pastelka je symbolom pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých. Je to skúška našej odvahy. Venovať niečo niekomu.

   

  Za podanie pomocnej ruky Vám v mene organizátora zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vopred ďakujeme.

   

   Mgr. Ľudmila Martančíková a žiaci 8. B triedy

   

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia.

              Pozývame Vás na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.09.2018 (streda) o 16,30 hod. v triedach.

  Zasadnutie rodičovskej rady (vybraný zástupca za triedu) je 12.09.2018 o 16.00 v zborovni školy.

   

              Prosíme, aby ste sa stretnutia zúčastnili.

 • Účelové cvičenie

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 07.09.2018 (piatok) sa žiaci  2. stupňa zúčastnia účelového cvičenia. Účelové cvičenie končí 5. vyučovacou hodinou  (12.20 hod.).

  Žiaci  boli poučení o tom, že sú povinní dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania sa pri presunoch.

  Zraz žiakov  na školskom dopravnom ihrisku, zákaz vstupu na stavenisko.

  Žiaci majú mať zabezpečený pitný režim, športovú obuv, pršiplášť, desiatu.

   V tento deň bude prevádzka ŠJ aj ŠKD.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční dňa 03.09.2018 (pondelok) o 8:00 hod. na dopravnom ihrisku pri škole. Po slávnostnom otvorení školského roka a oboznámení sa s triedami ukončíme prvý školský deň.

  Zápis prvákov do ŠKD sa uskutoční po slávnostnom otvorení.

  V školskej jedálni sa začína variť od 04.09.2018 (utorok).  V prípade záujmu o školské stravovanie sa môžete prihlásiť u vedúcej školskej jedálne od 30.08.2018 (štvrtok).

  Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 • Stretnutie rodičov žiakov zaradených v športovej triede 5.B

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú žiakov zaradených v športovej triede 5. B, že po slávnostnom otvorení školského roka sa v triede 5.B uskutoční stretnutie rodičov, kde dostanú základné informácie o štúdiu. Kto sa nemôže zúčastniť stretnutia v danom termíne, tieto informácie získa v kabinete telesnej výchovy do 05.09.2018.

 • Nástup do práce v šk. roku 2018/19

  Milí kolegovia, nástup pedagogických zamestnancov do školy je 27. 08. 2018 (pondelok) o 8:00 hod. Pracovná porada sa uskutoční o 10:00 hod. v zborovni školy.

   

  Prajeme pekný zvyšok dovolenky.

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste.

  Podľa § 11a zákona č. 317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

   

   Názov zamestnávateľa:          Základná škola Sabinov

  Sídlo zamestnávateľa :            Komenského 13, 083 01 Sabinov

  Kontakty:                                   051/4521485, zs@zskomsab.edu.sk

  Kategória:                              vychovávateľ

  Kvalifikačné predpoklady:      odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa

                                                      zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  

                                                      zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

                                                      predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú

                                                      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

                                                      kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení

                                                      neskorších predpisov.

  Požadované doklady:              - žiadosť o prijatie do zamestnania,

                                                 - kópie dokladov o vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,

                                                   osvedčenie o prvej, druhej atestácii),

                                                 - profesijný životopis,

                                                 - motivačný list,

                                                 - súhlas so spracovaním osobných údajov,

                                                 - potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti,

                                                 - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

  Úspešný uchádzač aj:                - výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

   

  Iné požiadavky:                      - zdravotná spôsobilosť,

                                                 - ovládanie štátneho jazyka,

                                                 - IKT zručnosti,

                                                 - schopnosť viesť záujmový útvar rozvíjajúci talent a nadanie žiakov,

                                                 - prax vítaná,

                                                 - flexibilita, komunikatívnosť,

                                                 - zavádzanie inovatívnych metód do výchovného procesu.

  Pracovné podmienky:             - pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2019,

                                                 - funkčný plat od 617.- € až do 680.- €

   

          Žiadosti zasielať do 30.8.2018 poštou alebo e-mailom na adresu školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

   

                                                                                                                            Mgr. Peter Haas

                                                                                                                          riaditeľ školy

 • English Star

  Dňa 21. mája 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž English Star. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. V tomto školskom roku prebiehal piaty ročník a my sme sa jej zúčastnili po prvýkrát. Jej výsledky sme sa dozvedeli až koncom júna.  

  Medzi našich najúspešnejších žiakov patrili: Alexandra Salanciová (4.B), Chloe Chantelle Dixon (3.A), Samuel Štefančík (7.C), Adam Majdák (8.C), Alica Baňasová (8.C), Peter Zahurák (7.B), Šimon Poráč (5.A), Tereza Tóthová (4.B), Karolína Krištofová (8.B), Lucia Dziaková (7.B) a Elizabeth Blaščáková (4.B), ktorá sa stala aj školskou English Star, pretože dosiahla 99%, čo je najvyššie skóre zo všetkých našich žiakov. Všetkým žiakom blahoželáme k ich dosiahnutým výsledkom a želáme krásne prázdniny.

 • Taliansko - Camping Riccione

  Aj v tomto školskom roku sme my deviataci absolvovali rekreačno ozdravovací pobyt v  Taliansku. Je to prímorské letovisko v strednej časti Talianska. Riccione. Mesto Riccione sa nachádza medzi mestami Rimini a Misano Adriatico.

  8. júna 2018 žiaci 9. A a 9. B vyrazili na ďalekú nočnú cestu spolu s  p. riaditeľom a pedagógmi. Cestovali sme naprieč Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom až do Talianska. Boli sme ubytovaní v kempingu Riccione. Cítili sme sa ako doma. Od prvej chvíle. Slovensko bolo všade prítomné. Nechýbal ani slovenský kuchár. Po príchode do kempingu sme sa ubytovali a vybrali sme sa vláčikom z kempingu na pláž. Pláž bola piesočnatá a more postupne klesajúce. Nikto neváhal a šiel ho vyskúšať.

  Večer  sme sa vláčikom vrátili do kempingu, kde nás čakala chutná večera. Po večeri  sme si mohli zahrať volejbal, zaplávať si v bazéne. Po kempingu sme mali povolené pohybovať sa do stanovenej večierky. Nechýbal ani program, animátori a samozrejme -  nezabudnuteľné diskotéky. V kempingu sme  si našli všetko. Malý obchod s potravinami, zmrzlináreň s reštauráciou a pre tých zdatnejších bola k dispozícii i posilňovňa.

  Počas týchto dní  sme si prezreli aj centrum Riccione a mestečko Misano. Absolvovali sme  aj fakultatívne výlety -  do Aquafana, Delfinária Oltramara či výlet loďou do mesta Rimini. Nesmeli chýbať večerné kúpania v mori či trhy pri pláži. Medzi nami boli aj oslávenci, ktorí od majiteľov  kempingu dostali pekné darčeky.

  Keď v čase siesty nechodil vláčik, chodili  sme si kupovať potraviny do neďalekého supermarketu. V nedeľu sme mali možnosť ísť na rannú omšu do miestneho kostolíka. Bol to zážitok. Všetko sa nám páčilo... Typická talianska architektúra, ľubozvučná reč Talianov, sympatickí ľudia, nádherná kvetinová výzdoba, vôňa Talianska,  šum mora... Ako pri každom pobyte pri mori nesmela chýbať ani malá búrka, po ktorej sa ale pekne vyjasnilo a bolo príjemne teplo.

  Všetci máme krásne zážitky... Na pobyt sme sa tešili už od okamihu, keď sme sa dozvedeli, že to bude odmena za naše celoročné  deviatacké úsilie.

  Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili niečo také zažiť. Rodičom, vedeniu školy a pedagógom.

  Deviatacký kolektív sa ešte viac spojil. Putom skutočného priateľstva, smiechu i dobrej nálady.

  Anna Miščiková, IX.A

   

   

 • Akí sme boli v MATEMATIKE

  V apríli,  na pôde ZŠ 17. novembra v Sabinove, sa uskutočnil 67. ročník okresného kola Matematickej olympiády  pre kategórie MO6, MO7 a MO8. Úlohou súťažiacich šiesteho až ôsmeho ročníka bolo vyriešiť 3 úlohy v časovom limite 2 hodiny. Každá úloha bola hodnotená maximálne šiestimi bodmi, úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň 9 bodov.

  Úspešnými riešiteľmi našej školy boli v kategórii MO8 Vanessa Cisková 8.C – 5.miesto, v kategórii MO6:     Gabriel Guľaš 6.A – 7. miesto, Martin Škovran – 14. miesto

  V marci , na pôde ZŠ Komenského 113 v Lipanoch sa uskutočnil 39. ročník okresného kola Pytagoriády pre kategórie piaty až ôsmy ročník. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť 15 úloh v časovom limite 60 minút. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň 10 bodov. Bonusom pre úspešného riešiteľa boli body za ušetrené minúty (1 bod za každé 4 minúty).

  Úspešnými riešiteľmi našej školy boli v kategórii P8 Lukáš Miščík 8.A – 1. miesto, Karolína Krištofová 8.B – 6. miesto, v kategórii P6 Gabriel Guľaš 6.A – 5. miesto, Šimon Alex Kišeľa 6.A – 14. miesto.

  Ceníme si aj dosiahnuté úspechy  štvorčlenných tímov v matematicko-fyzikálnej súťaži NÁBOJ, ktorá sa uskutočnila v priestoroch  strednej školy - Gymnázium J.A. Raymanna v Prešove a v matematickej súťaži LOMIHLAV, ktorá sa každoročne koná pod záštitou UPJŠ v Košiciach.

  Našu školu vzorne reprezentovali:

  NÁBOJ: Mário Lipták 9.A, Patrik Koscelník9.A, Lenka Smolková 9.A a Lukáš Miščík 8.A - 9. miesto

  LOMIHLAV: Mário Lipták 9.A, Patrik Koscelník9.A, Martin Šoltys 9.A a Lukáš Miščík 8.A - 23. miesto

                     (súťaže sa zúčastnilo 54 tímov)

  Veľká vďaka patrí žiakom aj učiteľom za ich čas, snahu a chuť tvorivo myslieť. Všetkým srdečne blahoželáme!

   

  Alžbeta Kuižová

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľstvo ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že v dňoch 21.06.2018 (štvrtok) až 28.06.2018 (štvrtok) bude organizácia vyučovania prebiehať nasledovne: 1. stupeň končí vyučovanie 4. vyuč. hodinou, 2. stupeň končí vyučovanie 5. vyuč. hodinou.

  25.06.2018 (pondelok) až 28.06.2018 (štvrtok): odovzdávanie učebníc, úprava tried, triednické práce. V dňoch 21.06.2018 až 28.06.2018 činnosť ŠJ a ŠKD bude zabezpečená.

  29.06.2018 (piatok): 8,00 hod. - slávnostné ukončenie školského roka. Po jeho ukončení a odovzdaní vysvedčení odchod žiakov domov. V tento deň sa bude obed v ŠJ podávať od 10.00 do 11.00. Prevádzka v ŠKD nebude.

 • Detský festival hornej Torysy

  Dňa 24. júna 2018 sa v krásnom prostredí amfiteátra v Krivanoch konal už 5. ročník charitatívneho podujatia s názvom "Deti deťom". V rámci prehliadky detských talentov rôzneho žánru sa prezentoval za našu školu súbor Čížiček - deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateliek:  I. Mochňákovej, J. Polomskej a p. uč. J. Frankovej. V programe odzneli obľúbené ľudové piesne, ako aj tanec Čížiček. Humorným slovom naše vystúpenie doplnil aj Paľko Lompart zo 4. A triedy. Za akordeónový sprievod patrí veľká vďaka Benjamínovi Ružbarskému z 9. B triedy. Celý program bol v závere zavŕšený tombolou a výťažok zo vstupného putoval rodinám z Krivan, ktoré to najviac potrebujú. Účasť na tomto festivale, bola pre nás veľkou skúsenosťou a krásnym zážitkom na záver školského roka. 

 • Jarmok 2018

  V rámci tohtoročnej prezentácie škôl sa na Sabinovskom jarmoku sa prestavili pestrým programom aj žiaci našej školy. Folklórne zoskupenie Čížiček,ktoré združuje deti z ŠKD sa prezentovalo spevom šarišských ľudových piesní a tancom, moderný tanec predviedli dievčatá zo 7. B triedy. Krásny spev francúzskej piesne predviedla Klárka Miščíková zo 7.A triedy a aj záverečný Hula dance dievčat z ŠKD zožal veľký úspech publika. Všetkým žiakom ďakujeme že aj takýmto spôsobom šíria dobré meno našej školy. Program pripravili: p. uč. Jana Franková a pani vychovávateľky Irenka Mochňaková a Janka Polomská.

 • Hlas cigánskeho srdca

  Dňa 15. júna 2018 sa v rámci osláv Dní mesta Sabinov,  konal už XV. ročník rómskeho festivalu - Hlas cigánskeho srdca, na ktorom vystúpili aj žiaci našej školy. 

  Žiaci nultého ročníka, prvého ročníka a dievčatá zo 6.B triedy sa prezentovali pekným programom plným moderného i tradičného rómskeho tanca a dokonca i spevom. Program pripravili p. uč. Franková, p. uč. Liptáková a za spoluprácu a pomoc ďakujeme aj pánovi asistentovi Tiborovi Ferkovi!

 • Chcete sa zabaviť v 5D kine?

  Túto ponuku využili aj niektorí žiaci našej školy a 13. júna 2018 so svojimi p. učiteľkami navštívili ZOC Max v Prešove. Bola to skvelá možnosť ako sa v závere školského roka odreagovať od školských povinností. Zažili bláznivú jazdu horskou dráhou, výlet do krajiny dinosaurov, vesmírne sci - fi, ale aj dobrodružnú cestu do podmorského sveta, či bláznivé rallye preteky. Vďaka 3D obrazu, pohyblivým sedadlám a efektom ako napríklad: vietor, voda, dym, blesky, bubliny,  vibrácie a buchnáty v sedadlách,  si naši žiaci domov odniesli krásne spomienky na toto nevšedné popoludnie v kine.

  p. uč. Futejová, p. uč. Petríková

 • Tváre hudby - hudobný workshop

  Dňa 1. júna 2018 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili hudobného workshopu - Tváre hudby, ktorý sa konal v priestoroch literárnej kaviarne Viola v Prešove. 

  Žiaci zaujímavým spôsobom spoznali cudzokrajné hudobné nástroje, interaktívne spoznávali najmä gestickú stránku hudby. Celý program workshopu bol doplnený o obrazové i zvukové nahrávky. Tento workshop nás presvedčil i o tom, že hudbe možno naozaj priradiť aj konkrétny charakter, či "tvár". Aj takúto  podobu môže mať doplnková hodina hudobnej výchovy.

  Mgr. Jana Franková

 • Medzníky II. svetovej vojny

  Dňa 30. mája 2018 sa v priestoroch MsKS konalo okresné kolo historickej súťaže - Medzníky II. svetovej vojny. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov deviateho ročníka v zložení - Mário Lipták, Lenka Smolková a Jakub Repaský

  Súťaž bola zameraná na vedomosti z obdobia II. svetovej vojny u nás i vo svete ako aj regionálne dejiny daného historického obdobia.

  Žiakom sa spoločnými silami podarilo úspešne vyriešiť pripravené úlohy a zo súťaže sme si priniesli diplom za 2. miesto. Sme radi, že aj takýmto spôsobom sme získali nové vedomosti zo sveta histórie.

  Mgr. Jana Franková

strana: