Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Školský klub detí

Nadpis


Školský klub detí        

Výchovou  v školskom klube detí rozumieme pôsobenie na žiakov mimo školy, mimo rodiny, v sociálnom prostredí rovesníkov pod vedením odborných pedagógov – vychovávateliek. Výchova v školskom klube detí je najznámejšia a pre rodiča  najvýznamnejšia forma starostlivosti o deti primárneho vzdelávania v čase mimo vyučovania.  Čas  strávený v školskom klube detí nadväzuje na výchovno – vzdelávací proces v škole, ale nie je pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu. Rešpektuje vekové rozdiely detí, osobitosti ich pováh, prihliada na intenzitu zaťaženia na vyučovaní každého dieťaťa, dbá na psychohygienu vývoja dieťaťa. Výchova sa zakladá na rovnocennom partnerstve a spolupráci vychovávateliek a učiteľov.

V školskom klube detí má každé dieťa právo na atmosféru priateľstva, porozumenia, toleranciu jeho osobnosti, má sa cítiť bezpečne, má byť pochopený, má právo si zvoliť vlastnú cestu v aktivitách vzdelávania a výchovy. Školský klub detí ponúka zdravý životný štýl, sebamotiváciu, integritu osobnosti, priateľstvo, estetické prostredie, podporu tímovej práce a rovnosť príležitostí.

Školský klub detí sa vyznačuje spontánnymi, ale aj organizovanými aktivitami. Deti sa tu učia aktívne oddychovať. Vyvrcholením všetkých aktivít na konci školského roka je už tradične detský jarmok pri príležitosti MDD, najobľúbenejšia aktivita detí.


Výchovný program ŠKD
  na stiahnutie .pdf

Vnútorný poriadok ŠKD  na stiahnutie .pdf

Plán práce ŠKD                    na stiahnutie .pdf