Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Správa o výsledkoch

Nadpis

Správa o výsledkoch a podmienkach     
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2016/2017

 

Hodnotiaca_správa_2016/17.pdf


Správa je vypracovaná v zmysle:

  1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
  2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. ,
  3. koncepcie a profilácie školy v školskom vzdelávacom programe,
  4. plánu práce školy na školský rok 2016/2017,
  5. vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií,
  6. informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ, Komenského 13, Sabinov,
  7. ďalších podkladov: hodnotiace správy koordinátorov primárnej prevencie sociálno-patologických javov, koordinátorky environmentálnej výchovy, koordinátora informatiky a výchovného poradcu.