Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Zodpovedná osoba

Zákon o ochrane osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

 

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018:

Meno, priezvisko: Mgr. Jozef Jendrichovský

Kontakt: +421 911 794 174

Email: info@zodpovednaosoba.eu     

Korešpondenčná adresa: totožná s adresou školy

 

Bližsie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v tomto dokumente - Osobné údaje.